loader image

NEOBJAVLjENA ARHIVSKA GRAĐA 

ARHIV JUGOSLAVIJE 

Fond Ministarstva unutrašnjih poslova 

Fond SKJ 

Fond Komunističke internacionale 

Fond Socijalističkog saveza radnog naroda 

Zbirka Milana Stojadinovića 

Zbirka Jovana Jovanovića-Pižona 

ARHIV SRPSKE AKADEMIJE NAUKA I UMETNOSTI 

“Istraživačima , na poseban i opravdan zahtev, dajemo detaljnija uputstva u pogledu arhivirane gradje”

Materijali iz porodične zaostavštine dr Dragoljuba Jovanovića: 

Zapisnici sa sastanka srednjoškolske socijalističke omladine u Pirotu 1910-1912. godine (original i ukoričena fotokopija). 

Rukopisi, dokumenta iz vremena boravka na studijama u Francuskoj. Dnevnik iz 1916-1918. godine, dokumentacija o političkoj aktivnosti, prepiska sa različitim ličnostima, isečci iz novina u vezi sa suđenjem dr Jovanoviću iz 1932. i 1939. godine, fotografije i dr. 

ARHIV BOSNE I HERCEGOVINE U SARAJEVU 

Fond Drinske banovine 

DOKUMENTA PORODICE dr DRAGOLjUBA JOVANOVIĆA 

Dokumenta u vezi sa nastojanjima da dobije penziju posle izlaska sa robije 1955. godine. 

Zaostavština Milana Đurčina. Nacionalna biblioteka, Retkosti, 7446 b. Zagreb.